Všeobecné obchodní, dodací a reklamační podmínky MUGS s.r.o.

Všeobecné obchodní, dodací a reklamační podmínky MUGS s.r.o.

• ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. V případě, že nebyly sjednány jiné písemné podmínky, upravují tyto "VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A DODACÍ PODMÍNKY", vydané v souladu s ustanovením § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen "PODMÍNKY"), smluvní vztahy, vznikající mezi společností MUGS s.r.o., Hevlínská 435/8, Praha 5, 15521 zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze 1, v oddíle C, vložce 224498, IČO 02856972, DIČ CZ02856972 jako prodávajícím (dále jen "prodávající") a kupujícím

(dále jen "kupující") uvedeným v kupní smlouvě (dále jen "smlouva").

1.2. Smluvní vztah mezi kupujícím a prodávajícím vzniká buď na základě kupní smlouvy podepsané oběma smluvními stranami nebo zasláním písemné objednávky (e-mailem nebo poštou) kupujícího prodávajícímu a písemným přijetím objednávky kupujícího prodávajícím (e-mailem nebo poštou).  

• PŘEDMĚT PLNĚNÍ

2.1. Předmětem plnění je dodávka reklamního a firemního porcelánu a skla bez potisku nebo s potiskem (dále jen "zboží") a služeb, uvedených ve smlouvě včetně jejích všech příloh.

• KUPNÍ CENA ZBOŽÍ A SLUŽEB

3.1. Veškeré ceny uváděné v cenících, webových stránkách, nabídkách či katalozích (dále jen "nabídka") prodávajícího nezahrnují DPH, není-li výslovně uvedeno jinak. Není-li písemně sjednaná cena jiná nebo není-li v průběhu roku upravena zvlášť vydaným ceníkem, představuje platnou kupní cenu zboží a služby pro sepsání kupní smlouvy v daný den.

3.2. Cena zboží nezahrnuje náklady na dopravu zboží v ČR.

Cena dopravy v ČR  do zahraničí je individuální podle objednávaného objemu a místa dodání..  

3.3. Cena zboží nezahrnuje nutné, nebo neobvyklé náklady na balení zboží, které budou v individuální výši z ceny zboží účtovány ve faktuře zvlášť. V případě zasílání zboží na víc adres bude doprava kalkulována individuálně dle ceníku dopravy viz. bod 3.2.  

 

• DODACÍ LHŮTA

4.1. Dodací lhůta je stanovena obchodním zástupcem společnosti MUGS s.r.o. dle náročnosti konkrétní zakázky. V případě definice dodací lhůty ve dnech, vždy hovoříme o dnech pracovních, tedy bez víkendů a svátků.

Lhůta dodání začíná dnem schválení zakázky kupujícím, tj. odsouhlasení grafických návrhů do výroby formou potvrzené objednávky, případně odsouhlasením vzorku a současně dnem, případně kdy je sjednaná záloha připsána na účet prodávajícího.

Prodávající si vyhrazuje právo na přiměřené prodloužení termínu dodání v období od září do prosince a od ledna do dubna z důvodu nadměrného vytížení výrobních kapacit a plánovaných odstávek.

• DODACÍ PODMÍNKY

5.1. Kupující po dohodě vyznačí zřetelně ve smlouvě některou z následujících podmínek způsobu dodání zboží:

• osobní převzetí V Praze 6, 16100, Dědinská 893/29

• dopravce objednaný kupujícím

• dopravce sjednaný MUGS s.r.o. cena se určuje dle platného ceníku objednaného dopravce GEIS.

• individuální doprava sjednaná s obchodním zástupcem, musí být určeno v objednávce

5.2. Prodávající je oprávněn plnit předmět smlouvy i částečně a kupující je povinen částečné plnění předmětu smlouvy převzít.

5.3. Kupující je vždy informován prodávajícím mailem či telefonicky o tom, že zboží je hotové a připravené k odebrání či že bylo odesláno.

5.4 Není-li sjednáno jinak, platí kupující náklady na dopravu dle variant formou zvláštní položky ve faktuře.

• PLATEBNÍ PODMÍNKY

6.1. Kupující se zavazuje uhradit kupní cenu za dodané zboží a služby včetně případného dopravného, nákladů na balení, jakož i dohodnutých přirážek a DPH. Plátci daně z ostatních zemí EU DPH nehradí.

6.2. Po vzájemné dohodě se v kupní smlouvě vyznačí jedna z těchto podmínek způsobu úhrady:

• a) faktura se splatností 14 dnů po dodání zboží,

• b) hotově při osobním převzetí zboží na provozovně nebo zasláním na dobírku,

• c) 100% záloha vč. DPH předem,

6.2. Splatnost faktury je 14 dnů ode dne jejího vystavení, přičemž faktura se považuje za uhrazenou dnem připsání celé fakturované částky na účet prodávajícího.

6.3. Vlastnická práva k předmětu smlouvy dle každé objednávky přechází na kupujícího až po uhrazení kupní ceny za dodané zboží v plné výši na účet prodávajícího.

6.4. Žádná část kupní ceny za dodané zboží nesmí být zaplacena pohledávkami třetích osob nebo započtením vlastní pohledávky kupujícího, kterou má vůči prodávajícímu, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

• SMLUVNÍ POKUTY

7.1. Bude-li kupující v prodlení se zaplacením nebo doplacením kupní ceny prodávajícímu, je kupující povinen zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 1 % denně z dlužné částky za každý i započatý kalendářní den prodlení.

• ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

8.1. Prodávající je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení smlouvy nebo v případech stanovených občanským zákoníkem.

8.2. Pokud prodávající odstoupí od smlouvy, odstoupení od smlouvy musí být písemné a musí v něm být uveden důvod odstoupení od smlouvy. Doručením odstoupení od smlouvy se smlouva od počátku ruší.

8.3. Odstoupením od kupní smlouvy nezaniká nárok na zaplacení smluvní pokuty, nárok na úhradu nákladů prodávajícího související s výrobou nebo s dodáním zboží ani žádný nárok prodávajícího na náhradu škody.

• JINÁ USTANOVENÍ

9.1. Minimální hodnota objednaného zboží pro přijetí zakázky je 2 000 Kč, pokud není jinou smlouvou stanoveno jinak.

9.2. Sjedná-li kupující ve smlouvě potisk zboží, je povinen dodat prodávajícímu podklady pro tisk v elektronické podobě, nejlépe ve formátech: EPS, AI, PDF (vše ve křivkách). U rastrových obrázků je nutno dodat předlohu buď v elektronické podobě ve velikosti 1:1 a rozlišení min. 300 DPI. Nesplnění této povinnosti zprošťuje prodávajícího odpovědnosti za kvalitu potisku a kupující nemá právo žádat bezúplatnou opravu, nebo úpravu ani odstoupení od smlouvy z tohoto důvodu.

Prodávající si vyhrazuje právo odchylky v barevnosti zakázkově vyráběných předmětů ± 1 - 10 % v závislosti na objemu zakázky.

Prodávající si vyhrazuje právo odchylky v počtu dodaného zboží v zakázkově výrobě předmětů ± 5 % v závislosti na objemu zakázky

9.3. Kupující prohlašuje, že má oprávnění používat ochrannou známku, která může být součástí požadovaného brandingu a plně zodpovídá také za oprávnění nakládat s dalšími předměty duševního vlastnictví, které požaduje zapracovat do své zakázky.  

9.4. Pro uplatnění odpovědnosti za vady jsou pro smluvní strany závazná ustanovení uvedená v kupní smlouvě nebo těchto obchodních podmínkách.

9.5. Zjevné vady musí být kupujícím písemně oznámeny v souladu a s náležitostmi dle reklamačního řádu prodávajícího, a to nejpozději do 5 kalendářních dnů po doručení zboží, a skryté vady pak nejpozději do 2 měsíců.

9.6. Prodávající je povinen uznané vady odstranit opravou, náhradním plněním, dobropisem nebo jiným dohodnutým způsobem. Termín odstranění vady je závislý na konkrétním způsobu vypořádání, obvykle do 2 měsíců. V případě náhradního plnění či opakované výroby je termín plnění sdělen obchodníkem MUGS s.r.o. v závislosti na výrobních kapacitách a dalších okolnostech.

9.7. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží od prodávajícího nebo okamžikem, kdy prodávající předá zboží prvnímu nezávislému přepravci do místa určení.

9.8. Prodávající neodpovídá za škody vzniklé nesprávným použitím nebo skladováním dodaného zboží. Prodávající rovněž neodpovídá za škody vzniklé neodbornou manipulací dodaného zboží. V případě potřeby konzultace či dodání detailnějších informací k použití reklamního zboží, jsou tyto prodávajícím na vyžádání kupujícího poskytnuty.

9.9. Uplatnění reklamace vadně dodaného zboží se řídí reklamačním řádem prodávajícího, který kupující na požádání obdrží od prodávajícího a který je uveden na internetových stránkách prodávajícího.

9.10. V případě uznání vady zboží nahradí prodávající pouze hodnotu řádně reklamovaného zboží, nikoliv celku.  

9.11. Reklamace vad na dodaném zboží nemá odkladný účinek na splatnost faktury, kterou je reklamované zboží fakturováno a kupující je povinen dodržet lhůtu splatnosti.

9.12. Množstevní rozdíly zjištěné kupujícím mimo prostory prodávajícího musí být pro uznání doloženy svědectvím třetí nezávislé osoby. Množstevní rozdíly musí být prodávajícímu oznámeny do 14 kalendářních dnů od prokazatelného převzetí zakázky.

9.13. Prodávající si vyhrazuje právo na dodání zboží s rozdílem ±5 % z dohodnutého množství, stane-li se tak, dodáním rozdílného množství zboží se kupní cena automaticky poměrně změní.

9.14. Pro katalogové rozměry zboží nebo jeho částí nebo rozměry vzorku či jeho částí je přípustná odchylka 10 % oproti rozměrům daného zboží nebo jeho částí.

9.15. Za vadu dodaného zboží se nepouvažuje rozdílná sytost barvy nebo odstín barvy mezi skutečně dodaným zbožím a barvou dle katalogu nebo vzorku. Pro reklamní porcelán je uznávána tolerance odchylky dvou stupňů na stupnici škály barev a tolerance. Rozměr a tisku se ruční prací může měnit. Kupující bere navědomí, že se jedná o ruční, nikoli strojní výrobu, drobné vady se nepovažují za podstatné a nebrání tím řádnému užívání zboží

• ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

10.1. V případech neupravených těmito PODMÍNKAMI se tento smluvní vztah bude řídit občanským zákoníkem. Na právní vztahy mezi kupujícím a prodávajícím se neaplikuje zejména zvláštní ustanovení o prodeji zboží v obchodě (§ 2158 a násl. občanského zákoníku). Ujednání o smluvních pokutách dle této smlouvy nemá na povinnost kupujícího k náhradě škody žádný vliv.

10.2. Upozornění: výrobky uvedené v nabídkách prodávajícího jsou určeny výhradně k reklamním a propagačním účelům, není-li uvedeno jinak v objednávce-smlouvě.

10.3. Smluvní strany jsou povinny si sdělovat každou změnu svého sídla nebo trvalého bydliště.

 

 

Reklamační řád MUGS s.r.o.

K zajištění jednotného a správného postupu při vyřizování nároků z vad zboží a vad potisku zboží (reklamace) je vydáván (dále jen prodávající) tento Reklamační řád.

• Úvodní ustanovení

1.1. Prodávající odpovídá za vady, které má zboží v okamžiku předání kupujícímu nebo v okamžiku předání nezávislému dopravci k dodání ke kupujícímu, pokud je kupujícím uplatněna ve lhůtách uvedených v článku 5. reklamačního řádu. Po tuto dobu prodávající přejímá záruku za jakost zboží, tj. že dodané zboží bude od okamžiku předání způsobilé pro použití ke smluvenému, příp. jinak obvyklému účelu nebo že si zachová smluvené či jinak obvyklé vlastnosti.

1.2. Vyskytne-li se u zakoupeného zboží v záruční době vada, má zákazník právo uplatnit nároky z vad u prodávajícího (reklamovat).

1.3. Vadou se rozumí změna (vlastnosti) zboží, jejíž příčinou je použití nevhodného nebo nekvalitního materiálu, nedodržení technologie nebo nevhodná technologie, popřípadě nevhodné konstrukční řešení.

1.4. Za vadu nelze považovat změnu (vlastnosti) zboží, která vznikla v průběhu záruční doby v důsledku jeho opotřebení, nesprávného používání, nedostatečné nebo nevhodné údržby, v důsledku přirozených změn materiálu, z nichž je zboží vyrobeno, v důsledku jakéhokoliv poškození uživatelem či třetí osobou nebo jiného nesprávného zásahu.

• Povinnosti kupujícího při převzetí zásilky

2.1. Kupující je povinen ihned po převzetí zásilky od dopravce tuto zásilku zkontrolovat, nebyla-li poškozena. Zásilkou podle tohoto reklamačního řádu se rozumí zabalené zboží předané prodávajícím nezávislému dopravci.

2.2. Zjevné poškození zásilky musí být oznámeno dopravci písemně v okamžiku jejího převzetí kupujícím. Kupující je povinen v okamžiku převzetí zásilky popsat způsob poškození zásilky do přepravního (průvodního) dokumentu dopravce, či zápisu o škodě. Kupující není povinen zásilku od dopravce převzít, jestliže je zásilka zjevně poškozena. V případě, že kupující neuvede zjevné poškození zásilky do přepravního (průvodního) dokumentu dopravce, případně nebude sepsán zápis o škodě, má se za to, že zásilka byla převzata kupujícím zjevně nepoškozena.

2.3. Skryté poškození zásilky je kupující povinen oznámit prodávajícímu nejpozději do 3 pracovních dnu od převzetí zásilky a to písemnou formou prodávajícímu s následujícími informacemi:

- název a adresa kupujícího, identifikační číslo zásilky(číslo kódu balíku), popis poškození zásilky a fotodokumentaci škody (obal, zboží).

• Nároky z vad zboží

3.1. Je-li dodáním zboží s vadami porušena smlouva podstatným způsobem, může kupující:

- požadovat odstranění vad dodáním opraveného nebo nového zboží za zboží vadné

- požadovat opravu vadného potisku

- požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny zboží nebo potisku

- odstoupit od smlouvy v předmětu vadného plnění

- požadovat dodání chybějícího zboží.

3.2. Je-li dodáním zboží s vadami smlouva porušena nepodstatným způsobem, může kupující:

- požadovat odstranění vad zboží

- požadovat dodání chybějícího zboží

- požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny zboží nebo služeb.

3.3. Volba mezi výše uvedenými nároky náleží kupujícímu jen v případě, že ji oznámí prodávajícímu včas ve výše uvedené lhůtě, společně s kopií dodacího listu nebo faktury a s vadným zbožím v reklamovaném množství. Uplatněný nárok nelze bez souhlasu prodávajícího měnit.

3.4. Nárok z vad se považuje za řádně uplatněný, jestliže je vadné zboží kompletní, uplatnění nároku z vad nebrání obecné zásady hygieny a jsou písemně oznámeny všechny údaje uvedené v čl. 4.2. reklamačního řádu a přiloženy listiny dle čl. 3.3. reklamačního řádu.

• Místo pro uplatnění nároku z vad zboží (reklamace)

4.1. Kupující uplatňuje nároky z vad zboží (reklamuje) u prodávajícího na adrese Dědinská 893/29, Praha 6, 161 00 a to tehdy, kdy tato pobočka byla místem, kde bylo zboží předáno kupujícímu. Bylo-li zboží zasláno dopravcem, kupující reklamované zboží zašle zpět na tuto adresu. Nebo osobním vyzvednutím prodávajícím.

4.2. Nároky z vad zboží (reklamaci) uplatňuje kupující buď na formuláři prodávajícího -"Reklamační list", který vyplní na žádost kupujícího prodávající nebo ve vlastním písemném oznámení, které bude obsahovat nezbytné údaje reklamačního listu:

- název (jméno) kupujícího

- místo podnikání (příp. bydliště u fyzických podnikatelů)

- název a množství reklamovaného zboží, číslo faktury a dodacího listu prodávajícího, cenu za jednotku, cenu celkem, datum převzetí zboží,

- popis vady zboží

- datum a podpis kupujícího (podnikatele nebo jím pověřené osoby)

- datum a podpis obchodníka prodávajícího nebo jeho vedoucího, potvrzující převzetí

reklamace kupujícího k vyřízení.

4.3. V případě, že kupující uplatňuje jiný nárok z vad, než je poskytnutí slevy z ceny prodávaného zboží a služeb, předá současně s reklamačním listem prodávajícímu i předmětné vadné zboží. Reklamace nevráceného reklamovaného zboží nemůže být uznána.

• Lhůty pro uplatnění nároku z vad zboží

5.1. Kupující je povinen uplatnit (reklamovat) u prodávajícího veškeré vady bez zbytečného odkladu ve lhůtách stanovených Všeobecnými obchodními a dodacími podmínkami prodávajícího.

5.2. Vady zboží, které jsou kupujícím zjistitelné při převzetí zboží (zjevné vady), je kupující povinen uplatnit u prodávajícího v době:

- při osobním odběru nejpozději do 3 pracovních dnů, ode dne převzetí zboží

- při dodání zboží nezávislým dopravcem nejpozději do 3 pracovních dnů po převzetí zboží, přičemž pro splnění stanoveného termínu, je pro uplatnění nároku z vad, zaslaného nezávislým dopravcem rozhodné datum na předávacím protokolu daného dopravce.

5.3. Skryté vady zboží, které se stanou zjevnými až po převzetí zboží, je kupující povinen uplatnit u prodávajícího ihned poté, co je zjistí, pokud se taková vada projeví v době do 2 měsíců po předání zboží kupujícímu.

5.4. Případné prodlení při pokračujícím užívání zboží, může zapříčinit prohloubení vady, znehodnocení zboží a může být důvodem odmítnutí reklamace.

5.5. Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby, kdy kupující po skončení opravy byl povinen věc převzít, se do záruční doby nepočítá. Je-li výsledkem reklamačního řízení výměna reklamovaného zboží, začne běžet záruční doba znovu od převzetí nového zboží. Při výměně vadného zboží či jeho části se vztahuje nová záruční doba pouze na vyměněné zboží případně jeho část.

5.6. Záruční dobu nelze zaměňovat s životností zboží, tj. dobou, po kterou při správném používání a správném ošetřování včetně údržby může zboží vzhledem ke svým vlastnostem, danému účelu a rozdílnosti v intenzitě jeho užívání vydržet.

5.7. Zapomene-li kupující oznámit reklamaci ve výše uvedených lhůtách nebo nejsou-li prodávajícímu zaslány dostatečné podklady k reklamaci, zanikají všechny nároky z vad kupujícího vůči společnosti MUGS s.r.o.

• Lhůty pro vyřízení nároku z vad zboží (reklamace)

6.1. Pro vyřízení nároku z vad zboží je stanovena lhůta 2 měsíce ode dne jejího doručení prodávajícímu. Tato lhůta se prodlužuje u vad, odstranitelných o dobu, po kterou bude vada odstraňována opravou u třetí strany, případně u dodavatele či výrobce zboží.

• Závěrečná ustanovení

7.1. Skutečnosti neupravené tímto reklamačním řádem budou mezi smluvními stranami, prodávajícím a kupujícím, řešeny dle příslušných ustanovení občanského zákoníku v platném znění.

 

7.2 Záruka za jakost, práva z vadného plnění

Vzhledem k druhu zboží a určení jeho použití, negarantuje prodávající žádné specifické vlastnosti zboží, garantuje však, že si zboží po dále určenou záruční dobu zachová vlastnosti u zboží tohoto druhu obvyklé. Takto přebíraná záruka se však nevztahuje na potisk dodávaného zboží.

V případě, kdyby výjimečně došlo k nedodržení kvality zboží v rámci záruční doby, oznámí Kupující tuto skutečnost neprodleně Prodávajícímu formou reklamace, kde uvede náležitosti dané těmito obchodními podmínkami a zákonem. V případě oprávněné reklamace má Kupující práva dle Zákona. Záruční doba činí 6 měsíců a počíná běžet dnem splnění dodávky. Týkají-li se vady pouze části zboží, týkají se nároky z vad pouze této vadné části zboží. V případě, že zboží vykazuje vady zřejmé (zjevné) při jeho odběru, je Kupující povinen, aby si zachoval nároky z vadného zboží dle zákona, oznámit vady zboží Prodávajícímu neprodleně, nejpozději ve lhůtě do sedmi dnů od dodávky zboží. Uskutečňuje-li se dodání zboží ve skladu Prodávajícího, provede Kupující kontrolu množství a kvality zboží vizuální prohlídkou na místě samém, což stvrdí podpisem dodacího listu.

V případě jakékoli reklamace připojí Kupující k reklamaci taktéž vadné zboží a to kompletní, tak jak bylo dodáno (u souprav zboží celou soupravu). Reklamace musí obsahovat kód zboží, popis vady, vadné množství zboží a požadavek Kupujícího. Reklamace chybějícího množství zboží musí obsahovat kód zboží a počet chybějících kusů.

Ve lhůtě nejpozději do 30-ti dnů Prodávající posoudí reklamaci zboží a dohodne se s Kupujícím na způsobu jejího vyřízení.